Meeting

  • Kee ClubOwend am Februar / Pas de soirée Club en février

    Lëtzebuergesch Aus organisatoresche Grënn wäert leider am Februar de ClubOwend an d'QST Emissioun ausfalen. Den 23. Februar wäert also och kee QSL Service zu Eesebuer sinn. Well d'Monatsversammlung vum Mäerz zu Peppeng jo och traditionell wéinst der Assemblée generale ausfällt, ass also no der Monatsversammlung vum 7. Februar zu Peppeng déi nächst Méiglechkeet fir seng QSL Kaarte beim Bureau ofzehuelen an ofzeginn den 11. Mäerz op der AG.

    Français Pour des raisons d'organisation, la soirée Club ainsi que l'émission QST de février devront être annulées. Le 23 février il n'y aura donc pas de service QSL à Eisenborn. Comme la réunion mensuelle de mars sera supprimée à cause de l'assemblée générale qui se tiendra en mars, les prochaines dates pour le service QSL seront donc le 7 février à Peppange et le 11 mars lors de l'AG.

  • Monatsversammlung November

    Lëtzebuergesch D’Monatsversammlung vum Mount November zu Peppeng ass net wéi soss normalerweis den éischte Mëttwoch vum Mount, mee den zweeten. Deen éischte Mëttwoch ass nämlech den 1. November, wat jo ee Feierdag ass. Mir gesinn eis also zu Peppeng ob der üblecher Plaz rëm Mëttwochs den 8. November.

    Français La réunion mensuelle du mois de novembre sera le 8 novembre, comme le 1 novembre est un jour férié au Luxembourg.