ARDF - Amateur Radio Direction Finding - Event am Juli

Wéi schonn an enger vireschter QST Emissioun ugekënnegt ass den 3. Juli zanter laanger Zäit mol rëm een ARDF Event, also eng Fuussejuegt hei zu Lëtzebuerg. Dat ganzt wäert fir des éischt Kéier lo mol just op 80 Meter gemaach ginn. De Club huet eng limitéiert Zuel vun Empfänger déi kennen ausgeléint ginn, sot eis an deem Fall wann der dovu wëllt profitéieren awer am Viraus Bescheed, op .

D’Umellungen wäerten ab halwer 11 zu Eesebuer beim Shack gemaach ginn, de Start vun den éischte Participanten ass da fir 11 Auer virgesinn. Et ass souwuel ee Grill mat Grill- a Mettwurschten  wéi och Gedrénks op der Platz, sou dass ee sech dono direkt rëm ka stäerken. Aus organisatoresche Grënn ass et fir eis méi einfach wann dir eis am Viraus Bescheed sot wann der matmaache wëllt, et kann awer och nach jiddereen den Dag selwer einfach dohi kommen, ouni ugemellt ze sinn. Am Fall wou der iech per Mail bei eis ugemellt hutt, kenne mer iech och Bescheed soen, falls et aus Wieder-technesche Grënn misst ofgesot ginn.

Nei Adress fir d'Monatsversammlungen

Opgepasst - Attention - Achtung -  Attention!

Lëtzebuergesch Vun elo un sinn d'Monatsversammlungen vum RL zu Peppeng am San Marino!

Français Le local où se tiennent les réunions mensuelles du RL est à Peppange au San Marino!

Deutsch Die Monatsversammlungen des RL finden in Peppingen im San Marino statt!

English From now on, the new address of the monthly meetings is in Peppange!

 

Nei Adress - nouvelle adresse - neue Adresse - new address

Pizzeria San Marino
11 Rue de la Montagne
L-3391 PEPPANGE

 

RL Email Alias

Lëtzebuergesch RL Email-Alias (callsign@rlx.lu)

RL Memberen kënnen ee gratis Email Alias ufroen. Een Email Alias ass näischt weider wéi eng zweet Email Adress. All Email déi era kënnt gett un deng bestehend Email weidergeleet. Dëse Service gett der d'Méiglechkeet fir däi Ruffzeechen als Email ze gebrauchen. (z.B. )

Wanns de Member vum RL bass, schéck einfach eng Email mat Folgendem un webmaster@rlx.lu

  • Däi Ruffzeechen (fir den Alias)
  • Deng aktuell Email Adress wou d'Mailen sollen weidergeleet gin. (z.B. )

LX0RL - Fiche d'application de groupe pour l'utilisation du shack du RL

LXØRL - Fiche d'application de groupe pour l'utilisation du shack du RL

pour la période du .................................... au ....................................

 

Par la présente le soussigné, radio amateur responsable, déclare avoir pris connaissance du "Règlement interne du shack" daté du 21 septembre 2010 et accepte les prescriptions y mentionnées.

Lieu et Date: ..................................................................................................... , le ............................................

Nom, Prénom, Indicatif du responsable: .........................................................................................................................

Numéro Licence du responsable: ................................................................................

Signature (la signature faisant preuve d'acceptation du règlement): ........................................................................

 

Noms, Prénoms et Indicatifs des opérateurs du Groupe:

1. ..............................................................................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................................................................

6. ..............................................................................................................................................................................................

7. ..............................................................................................................................................................................................

8. ..............................................................................................................................................................................................

9. ..............................................................................................................................................................................................

10. ............................................................................................................................................................................................

Guide du Radioamateur

Français "Le service d'amateur au Luxembourg - Manuel de l'utilisateur" est une publication de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR):.

Table des matières:

1 Introduction

1.1 Quelle est la procédure à suivre en vue de l’obtention des autorisations nécessaires au Grand-Duché de Luxembourg?
1.1.1 Les certificats HAREC et NOVICE
1.1.2 Licence radioamateur
1.2 Qu’en est-il au niveau international ?

2 Les certificats d’opérateur pour radioamateurs

2.1 Certificats d'opérateur
2.2 Sessions d’examens HAREC et NOVICE organisées par l’Institut
2.3 Cours de préparation à l'examen
2.4 Reconnaissance de certificat d’opérateur établi par un pays étranger

3 Les licences pour l'établissement et l'utilisation d'une station d'amateur

3.1 Les licences individuelles
3.2 Les licences de groupe
3.3 Les licences pour l'établissement de stations de radiobalise ou/et de relais
3.4 Licences temporaire de visite

4 Règles d'exploitation (Procédures opérationnelles)

4.1 Alphabet international d'épellation
4.2 Code Q
4.3 Abréviations opérationnelles utilisées dans le service d'amateur
4.4 Signaux internationaux de détresse, trafic en cas d'urgence et communications en cas de situations de crises
4.5 Indicatifs d'appel
4.5.1 Composition des indicatifs d'appel
4.5.2 Utilisation opérationnelle de l'indicatif d'appel
4.6 Classes d’émission
4.6.1 Symboles des classes d’émission
4.7 Journal de trafic
4.8 Le code morse

Annexes

Annexe 1: Conditions d'utilisation des différentes bandes de fréquences attribuées au service d'amateur AU Grand-Duché de Luxembourg
Annexe 2: Utilisation des stations d'amateurs, les conversations entre stations d'amateurs
Annexe 3: Evénements particuliers
Annexe 4: Terminologie et définitions
Annexe 5: Possibilité de participation à un cours de préparation à l’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur amateur
Annexe 6: Programme des examens pour l’obtention soit du certificat CEPT harmonisé de radioamateur (HAREC), soit du certificat NOVICE
Annexe 7: Demande de participation à l’examen de radioamateur
Annexe 8: Liens utiles

Le Guide du Radioamateur 2014 (PDF)