ARDF 2018 - National Fuussejuegd / National fox hunt

Lëtzebuergesch Den nationalen ARDF Event den 9. September fënnt dest Joer zu Strossen an am Bambësch statt. D'Fuussejuegd wäert wéi di lescht Joeren rëm am 80m Band sinn.

Start an Arrivé ass um Parking beim Kaleknapp:
http://g-o.lu/3/0Hon
GPS: 6.06964 E, 49.63207 N
(d’Entree ass iwwer d’Stross déi hannert dem Rond-Point bei der Autobunn-Opfahrt rageht, wann ee Richtung Bridel fiert).

Déi éischt Départen sinn um 10:00. Wann d'Participants-Zuelen ähnlech si wéi d'läscht Joer, wier et gutt wann déi läscht Départen spéitstens um 11:00 wieren (den Zäit-Limit vun der Fussejuegd ass 2 Stonnen). Intresséiert Leit déi am Viraus wellen Informatioune kréien (e.g. falls et misst kuerzfristeg aus wieder-technesche Grënn ofgesot ginn) kenne sech lo scho beim ARDF Working Group umellen (), mir wäerten awer och hei op der Homepage Informatioune ginn. Natirlech kann och jiddereen Sonndes einfach op d'Plaz kommen a sech nach do aschreiwen fir mat ze maachen.

Managers & Working Groups

Lëtzebuergesch Op dëser Säit fannt dir eng Lëscht vun de Responsabelen vu verschiddenen Domainen an d'Memberen vun den aktuellen Aarbechtsgruppen. Wann dir net sécher sidd un wien der iech wenden sollt, kennt dir einfach eng Email un rl@rlx.lu schécken.

Français Sur cette page vous trouvez la liste des responsables de différents domaines et les membres des différents groupes de travail actuels. Au cas où vous auriez des doutes à qui vous adresser, envoyez simplement un email à .

Deutsch Auf dieser Seite können Sie die Liste der Verantwortlichen verschiedener Bereiche und die Mittglieder der aktuellen Arbeitsgruppen finden. Falls Sie nicht sicher sind wen Sie verständigen müssen, senden Sie einfach eine E-Mail an .

English On this page you can find the list of the managers of various domains and the members of the current working groups. In case you are unsure who to contact, just send an email to .

RL Shack - LX0RL

Lëtzebuergesch De Shack vum RL befënnt sech am Gebai vum SNJ zu Eesebur. De Shack vum ass all RL Member zougänglech nodeems hien sech mam Shack Manager a Kontakt gesat huet an d'Fiche d'Application ausgefëllt an ënnerschriwwen huet. 

Français Le shack du RL se situe dans le bâtiment du Service National de la Jeunesse à Eisenborn. Il est accessible à tout membre du RL après avoir pris contact avec le responsable du shack et rempli et signé les fiches requises.

Deutsch Der Shack des RL befindet sich im Gebäude des SNJ in Eisenborn. Der Shack ist für alle RL Mitglieder zugänglich nachdem sie Kontakt zum Shack Manager genommen haben und die nötigen Dokumente unterzeichnet haben.

English The Shack of the RL is located in the building of the SNJ in Eisenborn. It is at the disposal of RL Members after taking contact with the shack manager and having signed the required documents.


5, rue de la Forêt
L-6196 EISENBORN
(same building as the 'Centre de Formation et de Rencontre du Service National de la Jeunesse')

Shack Manager: LX1RA Arsène Schroeder,

 
 

Regulations

Français Législation nationale

 • Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les conditions d'utilisation de parties du spectre des fréquences hertziennes ( pdf )
 • Règlement grand-ducal du 4 février 2000 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ( pdf )
  Voir Annexe I: Les stations d'amateurs sont EXCLUS de cette réglementation.
 • Règlement F16/02/ILR du 18 mars 2016 sur l'assignation des indicatifs d'appel du service d'amateur au Luxembourg ( pdf )

Français Circulaire 1259/89

Circulaire envoyée aux communes le 18 septembre 1989 par le Ministre de l'Intérieur (Jean Spautz) relative aux installations d'antennes de radiocommunication du service d'amateur ( pdf )

Français Circulaire 2600/06 

Une nouvelle circulaire No 2600 du 13 novembre 2006 du Ministre de l'Intérieur (Jean-Marie Halsdorf) à été envoyée aux communes stipulant que l'ancienne circulaire 1259/89 reste toujours d'application. ( pdf )

English English Règlementations de la CEPT 

 • Recommandation T/R 61-01( pdf )
 • Recommandation T/R 61-02 ( pdf )
 • Recommandation CEPT/ERC 62-01 ( pdf )
 • Recommandation ECC/REC/(05)06 ( pdf )
 • ERC Report 32 ( pdf )

English Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationle des Télécommunications (UIT - ITU) 

 • Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite
 • Définition d'une station d'amateur
 • Article S25 du Règlement des radiocommunications
 • Bandes de fréquences du service d'amateur
 • Régions radioélectriques de l'UIT

The complete amateur radio regulations of the ITU are available at the site of 4U1ITU

English Reciprocity Agreement between Thailand HS and Luxembourg LX

 • Application form for a LX Licence for Thai Radio Amateurs (pdf, doc)
 • Application form for a HS Licence for Luxembourg Radio Amateurs (jpg)
 • Documents required (jpg)

Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur

English The booklet “Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur” has become a respected work describing the best standards of operating on the amateur bands. Translated into most major languages, the booklet by John Devoldere, ON4UN and Mark Demeuleneere, ON4WW, is a valuable reference work for all radio amateurs.

Français Le livret "L'éthique et les procédures opérationnelles du radioamateur" de John Devoldere ON4UN et Mark Demeuleneere ON4WW, est devenu un ouvrage de référence pour tous les radioamateurs. Il a été traduit dans de nombreuses langues.

hamradio-operating-ethics.org