Lëtzebuergesch Hei fannt dir d'QST Emissiounen vum RL vun 2019.

25. & 27. Januar 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)

22. & 24. Februar 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)

29. & 31. Mäerz 2019 (Geschwat vum Frank LX1MG)