Lëtzebuergesch Monatlech Versammlungen vum RL

Mir treffen eis all éischte Mëttwoch am Mount um 19:30 Auer (ausser am August) am Baueremusee zu Peppeng.

Hei kënnt Dir:

 • är QSL-Kaarten siche kommen an ofginn
 • Neies gewuer ginn
 • Froen iwwert den Amateur-Funk stellen
 • Frënn erëmgesinn an neier kenne léieren
 • eppes drénken ...

 

Français Réunions mensuelles du RL

Chaque premier Mercredi du mois à 19:30 heures (excepté en août) nous nous rencontrons au Musée Rural à Peppange.

Ici vous pourrez:

 • remettre et collecter vos cartes QSL
 • être au courant des nouveautés
 • poser des questions sur la radio-amateur
 • rencontres les anciens et nouveaux amis
 • prendre un verre ou deux ...

 

Deutsch Monatliche Sitzungen des RL

Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr (ausser im August) treffen wir uns im Bauernmuseum in Peppingen.

Hier können Sie:

 • ihre QSL Karten abgeben und mitnehmen
 • die letzten Nachrichten hören
 • Fragen über Amateur-Funk stellen
 • alte und neue Freunde treffen
 • etwas trinken ...

 

English Montly Meetings of the RL

Every first Wednesday of each month at 19:30 (except in August) we meet in the Musée Rural in Peppange.

Here you can:

 • collect and put your QSL cards
 • get the latest news
 • ask questions about amateur radio
 • meet old and new friends
 • drink a glass or two ...

 

Address:
Musée Rural - Baueremusee
38, rue de Crauthem
L-3390 Peppange