Thorsten DG3KBQ and 2 others are attending ADRAD Fieldday LX40AK. 2 days ago

Hello den EmComm working group probeiert sech en bessi Startkapital z'organiseieren an dofir gin ech den 11.8 op den Floumaart zu Boismont. Falls... Show more

Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL QST Emissioun. 2 months ago
Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL Club-Owend. 2 months ago
Luc LX1IQ and 4 others are attending HamRadio Friedrichshafen 2019. 3 months ago

Probeieren dann haut emol QRV ze sin am Bunker. D'filaire Antenne haenkt mei heich (14m) an kucken den Mast mat den 2m/70cm Denger emgeluecht ze... Show more

Thorsten DG3KBQ is friends with Mendaly LX2VY

Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL QST Emissioun. 4 months ago

Claudine LX1CX is friends with Mendaly LX2VY

Henri LX1HD is friends with Mendaly LX2VY

Paul LX1HP and 3 others are attending RL Club-Owend. 6 months ago

Bob LX1BS is friends with Mendaly LX2VY

Paul LX1HP is friends with Mendaly LX2VY