Romain LX1RW is friends with Dan LX1JU

Dan LX1JU hat auf das Thema „Wie ass ett matt eisen Lizenzen ?“ im Forum geantwortet. 6 months ago

Salut Aender,

Et ass net wouer dass kee sech dofir intresséiert. Mee mir kennen do leider och näischt maachen fir et ze acceléiren, an et brengt mengen ech net vill all puer Deeg op d'Homepage ze schreiwen dass et nach näischt Neies gett. Eisen Informatiounen no läit et eben drun dass si eppes un hierer Informatik emgestallt hunn (mat Problemer?), an dass dowéinst Retarde komm sinn. Et war och mol eng Zäit laang eng Persoun déi sech enner anerem em sou Themen beim ILR kemmert am Krankeschäin (och do kann een net vill maachen), wat secher net dozou bäigedroen huet dass alles méi séier soll goen.
Dat mam "Geduld" a sou weider kommentéieren ech lo net.
Wat d'Ufro fir deng Ausland-Lizenz ugeet: Dofir geet dach bestemmt och däin HAREC Certificat duer, an déi lafe jo lo net méi of.

Mat beschten 73,
Dan

Mehr lesen...