Lëtzebuergesch Wéi op der Assemblée generale ugekënnegt wäert d'Monatsversammlung vum RL déi jo normalerweis all éischte Mëttwoch am Mount zu Peppeng ass am Mount Mee net kennen do stattfannen. Dofir ass ausnamsweis dann d'Versammlung vum 3. Mee am "Restaurant De Spackelter" zu Leideleng - déi genau Adress ass 2 rue de Luxembourg - am Sall um éischte Stack. D'Versammlung déi des Woch den 5. Abrëll stattfënnt ass awer nach normal zu Peppeng.

Français Comme annoncé lors de l'assemblée générale, la réunion mensuelle de mai ne pourra pas avoir lieu à Peppange. L'adresse pour le 3 mai sera donc "Restaurant De Spackelter" à Leudelange (2 rue de Luxembourg). La réunion du 5 avril aura lieu à l'adresse normale à Peppange.