Cotisation

 • Membersbeitrag - Cotisation - Membership fee 2017

  Lëtzebuergesch Iwwerweist w.e.g. är Cotisatioun fir 2017 op den CCP vum RL a vergiesst nët äre Numm a Ruffzeechen mat unzeginn.
  Français Merci de bien vouloir effectuer le virement pour votre cotisation 2017 au CCP du RL sans oublier de mentionner votre nom et indicatif d'appel.
  Deutsch Bitte überweisen Sie den Mitgliedbeitrag für 2017 auf das Postscheckkonto des RL und denken Sie daran ebenfalls Namen und Rufzeichen mit anzugeben.
  English Please transfer your membership fee for 2017 and don't forget to mention your name and callsign.

  Villmols Merci - Vielen Dank - Many Thanks

  34 EUR for regular members
  8 EUR for family members living at the same address
  8 EUR for students
  17 EUR for special callsigns

  Compte Chèque Postal (CCPLLULL) of the RL: LU11 1111 0321 8780 0000

 • RL Membership

  Lëtzebuergesch Wéi kann ech Member vum RL ginn?

  Nei Memberen kënnen sech bei eisem President Michel Friedrich LX1KQ oder bei eisem Trésorier Luc Engelmann LX1IQ umelden oder eng email un members@rlx.lu schécken. Oder sech an enger Monatsversammlung umelden.

  Cotisatioun fir d'Joer: 34 EUR fir Memberen, 8 EUR fir Famillië-Memberen (op derselwecher Adress), 17 EUR fir Spezial Ruffzeechen an 8 EUR fir Studenten. CCP Kontosnummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

  Français Comment devenir membre du RL

  Si vous voulez devenir membre du RL vous pouvez contacter notre président Michel Friedrich LX1KQ ou notre trésorier Luc Engelmann LX1IQ ou envoyer un email à members@rlx.lu ou bien vous rendre à une assemblée mensuelle.

  Cotisation annuelle: 34 EUR pour les membres, 8 EUR pour les membres de famille (habitant la même adresse), 17 EUR pour les indicatifs spéciaux et 8 EUR pour étudiants. CCP numéro de compte: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

  Deutsch Wie kann ich Mitglied werden

  Neue Mitglieder können sich bei unserem Präsidenten Michel Friedrich LX1KQ oder bei unserem Schatzmeister Luc Engelmann LX1IQ anmelden oder eine Email an members@rlx.lu schicken, oder sich auf einer Monats-Sitzung anmelden.

  Jahresbeitrag: 34 EUR für Mitglieder, 8 EUR fir Familien-Mitglieder (auf derselben Adresse wohnend), 17 EUR für Sonder-Ruffzeichen und 8 EUR für Studenten. CCP Kontonummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

  English How to become member of the RL

  If you wish to become a member of the RL please contact our president Michel Friedrich LX1KQ or our treasurer Luc Engelmann LX1IQ or send an email to members@rlx.lu, or come along to one of our monthly meetings.

  Yearly membership fee: 34 EUR for members, 8 EUR for family members (living at the same address), 17 EUR for Special callsigns and 8 EUR for students. CCP account number: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000