Hello den EmComm working group probeiert sech en bessi Startkapital z'organiseieren an dofir gin ech den 11.8 op den Floumaart zu Boismont. Falls... Mehr anzeigen

Mendaly LX2VYund 2 Andere nehmen an RL QST Emissioun teil. vor 4 Wochen
Mendaly LX2VYund 2 Andere nehmen an RL Club-Owend teil. vor 4 Wochen
Luc LX1IQund 4 Andere nehmen an HamRadio Friedrichshafen 2019 teil. vor 2 Monaten

Probeieren dann haut emol QRV ze sin am Bunker. D'filaire Antenne haenkt mei heich (14m) an kucken den Mast mat den 2m/70cm Denger emgeluecht ze... Mehr anzeigen

Thorsten DG3KBQ ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Mendaly LX2VYund 2 Andere nehmen an RL QST Emissioun teil. vor 3 Monaten

Claudine LX1CX ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Henri LX1HD ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Paul LX1HPund 3 Andere nehmen an RL Club-Owend teil. vor 5 Monaten

Bob LX1BS ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Paul LX1HP ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Marc LX1OM ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.