Dan LX1JU - hat das Event ARDF 2019 - RL Fuussejuegd / RL Fox hunt aktualisiert vor 1 Jahr
Dan LX1JU hat ein neues Event hinzugefügt vor 1 Jahr

ARDF 2019 - RL Fuussejuegd / RL Fox hunt

For a full description of the event, check here

  • Sonntag, 01 September 2019 10:00
  • Grousbous
Mill LX1CC a remercié Dan LX1JU dans le sujet LX1JP SK vor 3 Jahren

Mill LX1CC a remercié Dan LX1JU dans le sujet LX1NJ SK vor 3 Jahren

Dan LX1JU created a new topic ' LX1JP SK' in the forum. vor 3 Jahren

D’RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG
hunn déi traureg Flicht, den Doud vun hirem laangjärege Member
Jean-Paul Hoegener (LX1JP)
matzedeelen.
Mir wäerten hien a gudder Erënnerung behalen an drécke senger Famille eist déifste Matgefill aus.

Read More...

Dan LX1JU created a new topic ' LX1NJ SK' in the forum. vor 3 Jahren

D’RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG
hunn déi traureg Flicht, den Doud vun hirem laangjärege Member

Norbert Jans (LX1NJ)
matzedeelen.
Mir wäerten hien a gudder Erënnerung behalen an drécke senger Famille eist déifste Matgefill aus.

Read More...