Tutorial

 • D-STAR Reflector Live Monitor

  English xReflector.net provides you with a Live Monitor of all reflectors available trough the ircDDB network.

  Luxembourg has its own reflector DCS032 since 24th June, 2014.

  The following article will show you how you can check what's going on on the Luxembourg reflector.

 • D-STAR Registration Process

  English After having set your callsign (MYCALL) in your transceiver you need to register your callsign on the D-STAR Network. You only have to do it once on any registration server of your choice. Registration servers will perform registration on the D-STAR Network worldwide.

  We show you in a few steps how you can register your callsign.

 • D-STAR: VIS ON

  Lëtzebuergesch Leit, déi mat hirem Ruffzeechen an der weltwäiter D-Star Datebanke wëllen visibel sinn mussen déi Funktioun selwer fräi schalten.
  Dëst funktionéiert iwwert den Befehl “VIS ON”. Et geet dur, dass dir eemoleg den Befehl iwwert den “YourCall” op iergend engem D-Star Relais, deen un d’ IRCDDB ugeschloss ass oofsetzt.

  Hei en Beispill fir dat iwwert den LX0DRD ze maachen:

  YourCall: VIS___ON

     RPT1:     LX0DRD_B
     RPT2:     LX0DRD_G

  Och hei muss nees opgepasst ginn, dass den "VIS___ON"   8 Zeechen huet. Also an desem Fall 3 Espacen tëschent den VIS an dem ON.

  Déi genau Erklärung fann dir hei: http://ircddb.net/live-vis.html. An esou gesäit dat aus, wann dir des Funktioun aktivéiert huet. http://ircddb.net/live.htm