Dan LX1JU - mis à jour l'événement, ARDF 2019 - RL Fuussejuegd / RL Fox hunt il y a 11 mois
Dan LX1JU a ajouté un nouvel événement il y a 11 mois

ARDF 2019 - RL Fuussejuegd / RL Fox hunt

For a full description of the event, check here

  • dimanche, 01 septembre 2019 10:00
  • Grousbous
Mill LX1CC a remercié Dan LX1JU dans le sujet LX1JP SK Il y a 2 ans

Mill LX1CC a remercié Dan LX1JU dans le sujet LX1NJ SK Il y a 2 ans

Dan LX1JU created a new topic ' LX1JP SK' in the forum. Il y a 2 ans

D’RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG
hunn déi traureg Flicht, den Doud vun hirem laangjärege Member
Jean-Paul Hoegener (LX1JP)
matzedeelen.
Mir wäerten hien a gudder Erënnerung behalen an drécke senger Famille eist déifste Matgefill aus.

Read More...

Dan LX1JU created a new topic ' LX1NJ SK' in the forum. Il y a 3 ans

D’RADIOAMATEURS DU LUXEMBOURG
hunn déi traureg Flicht, den Doud vun hirem laangjärege Member

Norbert Jans (LX1NJ)
matzedeelen.
Mir wäerten hien a gudder Erënnerung behalen an drécke senger Famille eist déifste Matgefill aus.

Read More...