Lëtzebuergesch Hei fannt dir d'QST Emissiounen vum RL vun 2020.

 

31. Januar & 02. Februar 2020 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

27. & 29. Mäerz 2020 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

24. & 26. Abrëll 2020 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

26. & 28. Juni 2020 (Geschwat vum Frank LX1MG)

 

24. & 26. September 2020 (Geschwat vum Frank LX1MG)