Lëtzebuergesch Hei sinn d'Resultater vun de beschten DXer säit 2005.

Français Voici les résultats des meilleurs opérateurs depuis 2005.

Deutsch Hier die Resultate des bestern DXer seit 2005.

English Here are the scores od the top DXers since 2005.