Jean-Marie LX1JH is friends with Armand LX1MA

Armand LX1MA is friends with Dan LX1JU

Arsène LX1RA is friends with Armand LX1MA

Armand LX1MA is friends with André LX1LW

Jean LX1WJ is friends with Armand LX1MA