Luc LX1IQ and 4 others are attending HamRadio Friedrichshafen 2019. 2 months ago

Probeieren dann haut emol QRV ze sin am Bunker. D'filaire Antenne haenkt mei heich (14m) an kucken den Mast mat den 2m/70cm Denger emgeluecht ze... Show more

Thorsten DG3KBQ is friends with Mendaly LX2VY

Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL QST Emissioun. 2 months ago

Claudine LX1CX is friends with Mendaly LX2VY

Henri LX1HD is friends with Mendaly LX2VY

Paul LX1HP and 3 others are attending RL Club-Owend. 4 months ago

Bob LX1BS is friends with Mendaly LX2VY

Paul LX1HP is friends with Mendaly LX2VY

Marc LX1OM is friends with Mendaly LX2VY

Mendaly LX2VY is friends with Gilbert LX1GG

Mendaly LX2VY is friends with Luc LX1IQ