Ham Radio 2019

Lëtzebuergesch Och 2019 ass den RL nees mat engem flotte Stand mat e puer Neierungen op der HamRadio zu Friedrichshafen vertrueden.

D’Ausstellung um Bodensee ass vu Freides dem 21. bis Sonndes den 23. Juni.

Dir sidd all häerzlech Wëllkomm eis op de Stand A1-880 an der Hal A1 besichen ze kommen.

English Like the previous years, the RL is participating from 21st to 23rd June 2019 at the Hamradio fair in Friedrichshafen.

We would be glad to welcome you at our stand A1-880 in hall A1.

Maintenance Blaschette

Lëtzebuergesch Wéi schonn an där leschter QST-Emissioun ugekënnegt, organiséieren mir Schaffdeeg zu Blaschent um Site vun eisem Relais.

Hei geet et virun allem mol dorëms di provisoresch gelueten Antennekabelen propper ze verleeën, an da gëtt nach eng Hamlink Streck op gebaut.

Dat ass eppes wat dech vläicht vun der Technik hier interesséiere kënnt. Mee net nëmmen dat, och mol eng Kéier d’Méiglechkeet ze hunn fir de Site mat sengem imposanten Mast vu Noo ze kucken mécht dat ganzt interessant. Mee dat Bescht kënnt jo ëmmer zum Schluss, den RL sponsort hei Iessen a Gedrénks, sou dass heiraus och nach e flotten an gemittlechen Dag ënnert Gläichgesënnten usteet. Als eenzeg Konditioun, du muss dech wéi ëmmer ënnert umellen.

Di zwee Datumen wou’s du dier hei mierke solls sinn jeeweils Samschdes den 20. an den 27. Juli 2019. Soo eis och wéi en Daag s’du eis dann hëllefe kënns.
 

LX8HQ IARU HF Championship 2019

Lëtzebuergesch De Weekend vum 13-14 Juli 2019 huet den RL nees mat der Headquarter Statioun LX8HQ am IARU HF Championship 2019 matgemaach.

Et ass vum RL Shack aus gefunkt an am Ganzen ronn 1500 QSO'en gemaach ginn.

LX8HQ 2019 Team (v.l.n.r.): Thorsten DG3KBQ, Jean-Luc F1ULQ, Mich LX1KQ, Mendaly LX2VY, Jean-Marie LX1JH, Heng LX1HD

 

Managers & Working Groups

Lëtzebuergesch Op dëser Säit fannt dir eng Lëscht vun de Responsabelen vu verschiddenen Domainen an d'Memberen vun den aktuellen Aarbechtsgruppen. Wann dir net sécher sidd un wien der iech wenden sollt, kennt dir einfach eng Email un rl@rlx.lu schécken.

Français Sur cette page vous trouvez la liste des responsables de différents domaines et les membres des différents groupes de travail actuels. Au cas où vous auriez des doutes à qui vous adresser, envoyez simplement un email à .

Deutsch Auf dieser Seite können Sie die Liste der Verantwortlichen verschiedener Bereiche und die Mittglieder der aktuellen Arbeitsgruppen finden. Falls Sie nicht sicher sind wen Sie verständigen müssen, senden Sie einfach eine E-Mail an .

English On this page you can find the list of the managers of various domains and the members of the current working groups. In case you are unsure who to contact, just send an email to .

RL Shack - LX0RL

Lëtzebuergesch De Shack vum RL befënnt sech am Gebai vum SNJ zu Eesebur. De Shack vum ass all RL Member zougänglech nodeems hien sech mam Shack Manager a Kontakt gesat huet an d'Fiche d'Application ausgefëllt an ënnerschriwwen huet. 

Français Le shack du RL se situe dans le bâtiment du Service National de la Jeunesse à Eisenborn. Il est accessible à tout membre du RL après avoir pris contact avec le responsable du shack et rempli et signé les fiches requises.

Deutsch Der Shack des RL befindet sich im Gebäude des SNJ in Eisenborn. Der Shack ist für alle RL Mitglieder zugänglich nachdem sie Kontakt zum Shack Manager genommen haben und die nötigen Dokumente unterzeichnet haben.

English The Shack of the RL is located in the building of the SNJ in Eisenborn. It is at the disposal of RL Members after taking contact with the shack manager and having signed the required documents.


5, rue de la Forêt
L-6196 EISENBORN
(same building as the 'Centre de Formation et de Rencontre du Service National de la Jeunesse')

Shack Manager: LX1RA Arsène Schroeder,

 
 

Regulations

Français Législation nationale

 • Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les conditions d'utilisation de parties du spectre des fréquences hertziennes ( pdf )
 • Règlement grand-ducal du 4 février 2000 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ( pdf )
  Voir Annexe I: Les stations d'amateurs sont EXCLUS de cette réglementation.
 • Règlement F16/02/ILR du 18 mars 2016 sur l'assignation des indicatifs d'appel du service d'amateur au Luxembourg ( pdf )

Français Circulaire 1259/89

Circulaire envoyée aux communes le 18 septembre 1989 par le Ministre de l'Intérieur (Jean Spautz) relative aux installations d'antennes de radiocommunication du service d'amateur ( pdf )

Français Circulaire 2600/06 

Une nouvelle circulaire No 2600 du 13 novembre 2006 du Ministre de l'Intérieur (Jean-Marie Halsdorf) à été envoyée aux communes stipulant que l'ancienne circulaire 1259/89 reste toujours d'application. ( pdf )

English English Règlementations de la CEPT 

 • Recommandation T/R 61-01( pdf )
 • Recommandation T/R 61-02 ( pdf )
 • Recommandation CEPT/ERC 62-01 ( pdf )
 • Recommandation ECC/REC/(05)06 ( pdf )
 • ERC Report 32 ( pdf )

English Règlement des Radiocommunications de l'Union Internationle des Télécommunications (UIT - ITU) 

 • Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite
 • Définition d'une station d'amateur
 • Article S25 du Règlement des radiocommunications
 • Bandes de fréquences du service d'amateur
 • Régions radioélectriques de l'UIT

The complete amateur radio regulations of the ITU are available at the site of 4U1ITU

English Reciprocity Agreement between Thailand HS and Luxembourg LX

 • Application form for a LX Licence for Thai Radio Amateurs (pdf, doc)
 • Application form for a HS Licence for Luxembourg Radio Amateurs (jpg)
 • Documents required (jpg)